fbpx

I. Introducere

Site-ul www.stopmuradrie.ro este proprietatea FIVE TO WASH SRL având CUI 40657680 și numărul de ordine la Registrul Comerțului J21/196/18.02.2019.

Utilizarea, achiziționarea sau vizualizarea serviciilor prezentate în site-ul online implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în continuare. Pentru o mai bună utilizare și înțelegere a site-ului nostru, te rugăm să citești pagina prezentă.

FIVE TO WASH SRL își asumă dreptul de a modifica prezentul document fără notificare prealabilă.

II. Definiții:

  • Vânzător: www.stopmuradrie.ro, reprezentat de societatea FIVE TO WASH SRL având CUI 40657680 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J21/196/18.02.2019, cu sediul în Comuna Ciulnița, Str. Viitor, Nr. 1, Județul Ialomița.
  • Cumpărător: reprezintă o persoană fizică sau juridică care depune o comandă telefonică sau scrisă.
  • Produse și servicii: orice bun sau serviciu oferit de către stopmuradrie.ro, inclusiv documente (oferte) și servicii menționate în comanda ce urmează a fi furnizate de către Vânzător pentru Cumpărător.
  • Comandă: produse și/sau servicii achiziționate prin intermediul serviciului ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul își oferă acordul de a transmite bunurile și serviciile, iar Cumpărătorul își oferă consimțământul pentru primirea acestora și achitarea contravalorii.
  • Contract: comanda confirmată de către Vânzător.

III. Documente contractuale:

Prin înaintarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul stopmuradrie.ro, Cumpărătorul își oferă consimțământul în legătură cu forma de comunicare (prin e-mail, telefonic sau WhatsApp) prin care Vânzătorul își desfășoară activitatea. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

  • Comanda: unde vor fi menționate datele solicitate de vânzător pentru întocmirea ofertei (videoclipuri și pozele imobilului, tipul imobilului, tipul intervenției, starea imobilului, MP imobil, etc.).
  • Specificații sau observațiile Cumpărătorului: unde este cazul, dacă acesta dorește să contracteze servicii extra față de cele expuse în pachetul standard. Exemplu: spălarea vaselor, spălarea covoarelor, spălarea canapelelor, spălarea draperiilor, schimbarea lenjeriei de pat, curățarea obiectelor de mobilier și electrocasnice în interior, etc.
  • Confidențialitate: Toate informațiile incluse în oferta, inclusiv prețul, sunt considerate confidențiale și nu pot fi divulgate către terți fără consimțământul explicit al ambelor părți implicate.
  • Termenii și condițiile: Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră completă atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail sau WhatsApp) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a mai fi necesară o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

IV. Obligațiile Vânzătorului:

Datele prezentate pe site-ul stopmuradrie.ro au caracter informativ și pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informațiilor, descrierile serviciilor pot fi incomplete. Totuși, Vânzătorul depune toate eforturile pentru a prezenta cele mai relevante informații pentru utilizarea optimă a serviciului achiziționat.

Vânzătorul are obligația de a presta serviciul solicitat de către Cumparator conform ofertei transmise de acesta și a tuturor mențiunilor incluse în această ofertă, respectând specificațiile tehnice și termenii conveniți. În situația în care Vânzătorul nu poate finaliza prestarea serviciilor din cauza solicitării Cumpărătorului pentru servicii suplimentare care inițial nu au fost comunicate, Vânzătorul este exonerat de orice responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor inițiale și nu este obligat să remedieze sau să restituie suma datorată pentru serviciile prestate.

Comunicarea cu site-ul se poate realiza prin postarea opiniei legate de serviciile vândute sau prin adresele menționate în secțiunea „Contact”. Vor fi șterse și excluse din site părerile care conțin un limbaj inadecvat. Vânzătorul își asumă dreptul de a gestiona informațiile primite pe site fără a fi nevoie să aducă justificări pentru acest lucru.

V. Obligațiile Cumpărătorului:

Cumpărătorul se obligă să furnizeze toate informațiile solicitate de Vânzător (fotografii sau videoclipuri ale imobilului, tipul și dimensiunile acestuia, tipul de curățenie solicitată, serviciile suplimentare necesare), angajându-se să asigure că acestea sunt actuale și corecte. În cazul în care furnizează fotografii sau videoclipuri pentru întocmirea ofertei, Cumpărătorul are obligația de a nu furniza materiale mai vechi de 3 zile de la data solicitării ofertei.

Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea serviciului necesar conform ofertei transmise prin mijloace electronice (e-mail sau WhatsApp).

Predarea lucrării de către Vânzător la finalul acesteia se consideră încheiată odată cu acceptarea verbală sau în scris a Cumpărătorului. Acesta are obligația de a sesiza imediat toate neregulile observate pentru a fi remediate. Orice sesizare ulterioară plecării de la locație nu va fi luată în considerare dacă Cumpărătorul a fost prezent la predarea imobilului și serviciul se va considera îndeplinit conform solicitării.

Prin acceptarea Comenzii (ofertei) de către Cumpărător, acesta este de acord cu serviciile incluse în oferta transmisă, împreună cu mențiunile acesteia și cu Termenii și Condițiile prezentate.

VI. Facturare și Plăți:

Prețul va fi specificat în Comandă (oferta transmisă), modalitatea de plată și termenul scadent de plată sunt specificate în format electronic (WhatsApp sau e-mail). Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile livrate, revenindu-i Cumpărătorului obligația de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

VII. Termene și Penalități:

În cazul în care Vânzătorul nu poate duce la bun sfârșit termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, are obligația de a anunța Cumpărătorul de noul termen estimativ de finalizare a livrării serviciului fără a implica alte costuri extra pentru Cumpărător.

În cazul în care Cumpărătorul oferă informații eronate sau incomplete legate de starea imobilului (pozele și video nu corespund cu situația reală a imobilului sau sunt mai vechi de 3 zile, spațiul are alte dimensiuni decât cele menționate în comandă, tipul serviciului solicitat este altul față de cel necesar, exemplu: Cumpărătorul solicită servicii de curățenie generală dar a făcut renovări în imobil), Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza desfășurarea activității și de a nu restitui suma achitată de către Cumpărător.

VIII. Cesionarea și Subcontractarea:

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o parte terță pentru serviciile ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va rămâne responsabil față de Cumpărător pentru obligațiile contractuale.

IX. Responsabilități:

Livrarea: Vânzătorul își asumă obligația de execuție a Serviciilor către Cumpărător. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare. Vânzătorul va fi responsabil în cazul în care subcontractanții și/sau partenerii săi implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

X. Acceptarea Contractului:

În cazul în care Cumpărătorul constată la predarea lucrării că Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice transmise în oferta inițială, atunci Vânzătorul își asumă remedierea acestora pe loc pentru a aduce serviciile la conformitatea solicitată inițial. Excepție face situația în care Cumpărătorul își exprimă acordul verbal sau în scris că serviciul prestat este conform la predarea lucrării, moment în care Vânzătorul consideră că și-a îndeplinit toate obligațiile și Comanda a fost finalizată cu succes. Sesizările survenite după ce Cumpărătorul și-a exprimat acordul verbal sau în scris în legătură cu serviciul prestat de către Vânzător nu vor fi considerate ca fiind responsabilitatea acestuia, Vânzătorul nefiind obligat să remedieze sau să restituie suma achitată.

XI. Drepturile de Autor (Proprietate Intelectuală):

Site-ul stopmurdarie.ro și întregul său conținut (imagini, texte, grafice, simboluri, elementele de grafică web, e-mailuri, scripturi, programe, logo și alte date) sunt proprietatea FIVE TO WASH SRL și a furnizorilor săi, fiind apărate de Legea nr. 8/1996 care se referă la protecția drepturilor de autor și se pedepsesc conform legislației în vigoare. Este permisă folosirea site-ului stopmurdarie.ro în limitele menționate de prezentul document. Site-ul stopmurdarie.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea incorectă a conținutului site-ului.

XII. Protecția Datelor:

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al site-ului nostru online. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini.

FIVE TO WASH SRL se obligă ca datele cu caracter personal să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități pentru a efectua orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Informațiile furnizate către FIVE TO WASH SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse, conform legilor în vigoare. FIVE TO WASH SRL nu furnizează adresa ta de e-mail unor terți, nu încurajăm spam-ul și nu facem publice datele furnizate de către clienții săi fără acordul explicit al acestora.

XIII. Legea Aplicabilă:

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

XIV. Rezolvarea Litigiilor:

FIVE TO WASH SRL încearcă și dorește soluționarea eventualelor litigii pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată competente. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate răspunderea. Forța majoră invocată și probată de una din părți în condițiile legii exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plată pentru serviciile prestate până la apariția ei – pe întreaga durată a forței majore.

XV. Asistența și Soluționarea Problemelor:

Pentru informații suplimentare, asistență și rezolvarea problemelor vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@stopmurdarie.ro sau la numărul de telefon afișat pe site-ul nostru. Cumpărătorul are dreptul de a sesiza autoritățile competente în cazul în care problema nu este rezolvată satisfăcător de către compania noastră, folosind pagina „Legal” din categoria „Utile” regăsită în subsolul site-ului nostru.”

Acești Termeni și Condiții reprezintă acordul integral între Vânzător și Cumpărător în legătură cu obiectul lor și înlocuiesc toate negocierile, discuțiile, înțelegerile și acordurile anterioare scrise sau verbale. Acest document a fost întocmit și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.